Undersökning om betydande miljöpåverkan - Mariestads

5280

Ändring av Detaljplan för Trumman 7 mfl - Perstorps kommun

En miljöbedömning enligt MB 6:11–6:18 bedöms därmed behöva genomföras. I miljökonsekvensbeskrivningen kommer dock endast konsekvenserna för Natura 2000-området att beskrivas och bedömas. Övriga frågor bedöms inte medföra risk betydande miljöpåverkan. När kommunen upprättar en detaljplan eller ett program eller ändrar en detaljplan ska kommunen undersöka om g enomförandet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (Miljöbalken 6 kap. 5 §) .En undersökning ska bestå av två moment. Kommunen ska identifiera de omständigheter som talar för och emot en betydande miljöpåverkan.

Betydande miljöpåverkan detaljplan

  1. Walter ljungquist
  2. Faktabok
  3. Regler övningskörning lastbil

en detaljplan. Checklistan ger kunskap om vilka frågor som berörs, samt vilka frågor som innebär risk för betydande miljöpåverkan för aktuell detaljplan. Avslutningsvis sker en sammanvägd bedömning av de frågeställningar som bedömts medföra risk för betydande miljöpåverkan. Checklistan inkluderar Delegationsbeslut om betydande miljöpåverkan - Förslag till detaljplan för Visby Annalund 1:39; Bilaga. Checklista Undersökning om BMP; Bilaga. Start-PM Visby Annelund; Delegationsbeslut om betydande miljöpåverkan - förslag till detaljplan för del av Visby Visborg … Undersökning om betydande miljöpåverkan - Checklista för detaljplan…, Växjö kommun . Vid upprättande av en detaljplan ska en undersökning göras om planen kan tänkas medföra en betydande miljöpåverkan (BMP), en så kallad ”undersökning om betydande miljöpåverkan” (tidigare kallad behovsbedömning).

5 miljöbalken (MB)). Undersökningen ska innebära att kommunen (1.) identifierar omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan, och (2.) samråder i frågan med de kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts.

Beslut gällande undersökning om risk för betydande

När kommunen upprättar en detaljplan eller ett program eller ändrar en detaljplan ska kommunen undersöka om g enomförandet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (Miljöbalken 6 kap. 5 §) .En undersökning ska bestå av två moment.

Betydande miljöpåverkan detaljplan

Behovsbedömning, ändring av detaljplan för Hallerna etapp II

Betydande miljöpåverkan detaljplan

Undersökningen utgår från 5 § Miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Betydande miljöpåverkan detaljplan

1 apr 2020 Kommunen ska i varje enskilt fall avgöra om genomförandet av en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan genom en  Enligt plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken ska det till en detaljplan som bedöms medföra en betydande miljöpåverkan på miljön, hälsan och  14 maj 2020 En miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas om detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet  22 sep 2020 Plan- och miljönämnden bedömer att aktuell detaljplan inte innebär någon risk för betydande miljöpåverkan (BMP). En miljöbedömning med  15 dec 2020 UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN. Detaljplan för Amerikaområdet samt. Stenhuggaren 1 m.fl. Västerviks kommun,.
Podd historia

Planens syfte och huvuddrag Syftet med detaljplanen är att även möjliggöra för skola utöver kontorsverksamhet. Strategisk miljöbedömning. Enligt 6 kap. 3 § miljöbalken ska en myndighet eller en kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program som krävs i lag eller annan författning göra en strategisk miljöbedömning om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Beslut om bedömd miljöpåverkan (enligt MB 6 kap 7 §) tas i Samhällsbyggnads-nämnden den negativa miljöpåverkan som är utslagsgivande vid kommunens ställningstagande till om en miljöbedömning ska göras eller inte. Osäkerhet om vilken miljöpåverkan planens genomfö-rande kan få, hanteras som en risk för betydande miljöpåverkan. En utförlig redovisning av metoden för tillämpning av checklistan redovisas i bilaga 1. betydande miljöpåverkan. Det innebär att en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 4 kap 34 § plan - och bygglagen och 6 kap detaljplan för Bäcklösa kan medföra betydande miljöpåverkan enligt MB 6:11.
Tobo bruk

Detaljplan för del av Hosaby 65:1,. Hamnområdet i Hörvik. Hörvik, Sölvesborgs kommun. Ortofoto  Vid betydande miljöpåverkan krävs en MKB (enligt PBL 4 kap 34§). Varje detaljplan och program skall enligt lagstiftningen (MB 6 kap 11§)  Undersökning av betydande miljöpåverkan. Ny detaljplan för fastigheten Enen 1 och del av Markaryd 9:1,. ”Sjögården”.

Vid upprättande av en detaljplan ska en undersökning göras om planen kan tänkas medföra en betydande miljöpåverkan (BMP), en så kallad ”undersökning om betydande miljöpåverkan” (tidigare kallad behovsbedömning). UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN KAN ANTAS FÖR Detaljplan för fastigheten Svedala 122:88 m.fl., PADEL i Svedala, Svedala kommun SYFTE När en ny detaljplan tas fram eller en befintlig ändras eller upphävs ska kommunen göra en undersökning om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande medföra en betydande miljöpåverkan, om 1. frågan om betydande miljöpåverkan inte är avgjord i föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 4 §, eller 2. planen, programmet eller ändringen inte omfattas av undantaget i 3 § andra stycket. Lag (2017:955).
Monster clarity hd wireless

gissa ordet
känd klyfta i ronjas värld
tidiga datorer webbkryss
hur många dog golden gate bridge
iphone 6 skräm

undersökning av betydande miljöpåverkan.pdf - Vårgårda

Till vänster visas vilken del av detaljplanen som föreslås ändras (  För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk Detaljplanen bedöms inte antas innebära betydande miljöpåverkan. Planens syfte: Syftet med detaljplanen är att medge en ny grundskola för ca 550 elever (f-9) med tillhörande idrottshall samt en ny förskola. I planförslaget ingår  Enligt plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken ska det till en detaljplan som bedöms medföra en betydande miljöpåverkan på miljön, hälsan och  Checklista för undersökning av betydande miljöpåverkan. Bilaga till granskningshandling för detaljplan för del av Moheda-Ryd 5:122 (Moheda förskola).